Blog Manager

Universal Article/Blog/News module

In: World
Views: 944
06 ธ.ค. 2561

Create your adventure

คลังเศรษฐกิจ เป็นแหล่งรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การคลัง การเงิน ที่ครอบคลุม รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ได้ทันที และยังมีบทวิเคราะห์และแถลงข่าวสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยกระทรวงการคลังที่ช่วยให้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนมาตรการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ออกโดยกระทรวงการคลังเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เช่น ศัพท์เศรษฐกิจฉบับชาวบ้าน การ์ตูนเศรษฐกิจสั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งเหมาะกับนักวิชาการ นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

Tags:

No comments yet...

Leave your comment

85588

Character Limit 400